Goddess, Buddha & Novelty Soaps

Wide variety of individual buddha, goddess and novelty soaps